Klachtenprocedure

Talent Primair heeft zich ook aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie (LKC) voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

Er is een klachtencommissie voor alle scholen van het bevoegd gezag die de klacht onderzoekt en het bevoegd gezag hierover adviseert. De klachtencommissie geeft gevraagd of ongevraagd advies aan het bevoegd gezag over: 

  • (on)gegrondheid van de klacht; 

  • het nemen van maatregelen; 

  • overige door het bevoegd gezag te nemen besluiten.

De klachtencommissie neemt, ter bescherming van de belangen van alle direct betrokkenen, de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de behandeling van een klacht. De leden van de klachtencommissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in die hoedanigheid vernemen

Probeert u een klacht in eerste instantie op te lossen met de persoon zelf. Mocht u er samen niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de locatiedirecteur of de meerscholendirecteur. Ook kan u rechtstreeks naar een interne contactpersoon gaan of in het laatste geval naar de klachtencommissie.

Voor de officiële procedure verwijzen wij u naar www.talentprimair.nl