MR

Ouders en leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor de opvoeding en ontwikkeling van de leerlingen. Daarom schrijft de Wet Medezeggenschap Onderwijs voor dat elke school een medezeggenschapsraad (MR) heeft waarin ouders en leerkrachten zitting hebben. Via de MR hebben personeel en ouders invloed op het schoolbeleid. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over het beleid, zoals het schoolplan of het schoolreglement. Om lid te worden van de MR moet u gekozen worden. In het MR-reglement van de school staat hoe de verkiezing verloopt.

De primaire gesprekspartner van de MR is de schooldirecteur.

De MR van Wisperweide bestaat uit:

Oudergeleding: oktober 2023 bekend

Personeelsgeleding: oktober 2023 bekend

De MR is te bereiken per email MR@wisperweide.nl

Meer informatie over de Medezeggenschapsraad (MR) van Wisperweide vindt u in ons MR-reglement.

GMR

Voor inspraak van personeel en ouders bij onderwerpen die voor de scholen van gemeenschappelijk (school overstijgend) belang zijn, is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De primaire gesprekspartner van de GMR is het College van Bestuur van Talent Primair. Het is de bedoeling dat iedere school van de stichting een afgevaardigde heeft in de GMR, dus ook van Wisperweide. Vertegenwoordiger voor Wisperweide is Martijn Verweij (vader Fedde groep 5A)

De GMR werkt voor het voorbereiden van stukken en het delen van kennis met drie commissies: de Financiële Commissie, de Commissie Personeel en Organisatie en de Commissie Kwaliteit van onderwijs.

Identiteitscommissie

De identiteitscommissie is belast met het adviseren van de directie en de MR t.a.v. de identiteit van Wisperweide. Zij denken mee met de doorontwikkeling van de identiteit en bewaken de lijn met wat er in de fusie effectrapportage (FER) is afgesproken. De FER vormt hierbij het kader. 

De identiteitscommissie bespreekt de naleving hiervan en kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de directie over identiteitsvraagstukken. Als de identiteitscommissie een schriftelijk advies formuleert zorgt de directie ook (waar nodig na overleg met het team) voor een schriftelijke reactie.

De identiteitscommisie van Wisperweide bestaat uit: (oktober 2023 bekend)