Missie en visie

“Samen leert elk kind meer ”

Wij willen dat leerlingen veel leren, dat ze nieuwsgierig worden en meer willen ontdekken. Wij leren leerlingen leren, niet alleen in de verstandelijke ontwikkeling, maar ook in hun sociaal-emotionele ontwikkeling, creatieve ontwikkeling, culturele ontwikkeling en lichamelijke ontwikkeling. Dit alles in samenhang, want het één is een belangrijke voorwaarde voor het functioneren op de andere gebieden. 
We doen dit alles vanuit de intentie dat we het samen doen: samen met leerkrachten, samen met ouders, samen met de kinderen.
Leerlingen verlaten de school met een stevige basis waar zij hun verdere leven en schoolloopbaan profijt van hebben.

Missie

Wij willen een school zijn met kwalitatief hoogstaand onderwijs in een prettige sfeer, waarbij wij veel waarde hechten aan de brede ontwikkeling en individuele ontplooiing van de leerling binnen een duidelijke structuur van orde en respect voor elkaar. Hierin staan onze kernwaarden centraal:

 • Autonomie
 • Verantwoordelijkheid
 • Zelfstandigheid
 • Samenwerken

Om dit alles vorm te geven, hebben we als uitgangspunten leerlijnen voor onze kernwaarden vastgesteld voor zowel leerkrachtgedrag als leerlingen.

  Visie

  Wij zijn een school die zich blijft ontwikkelen en ons onderwijs is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  Levensbeschouwelijke visie

  Onze school is een samenwerkingsschool waarin openbaar en oecumenisch onderwijs samengaan. We gaan uit van integraal levensbeschouwelijk onderwijs. Een aanbod waarbij kinderen kennis opdoen over alle grote wereldgodsdiensten en vaardigheden aanleren om te filosoferen en open te staan voor iets wat je niet kent. Wij denken hierbij aan een leerlijn burgerschap en filosoferen. Deze leerlijnen zullen nog verder worden ontwikkeld de aankomende jaren.

  Onderwijskundige visie

  Het onderwijs moet aansluiten bij de mogelijkheden van de leerling. Zowel de sterkere als de zwakkere leerlingen krijgen het onderwijs waar zij behoefte aan hebben. Methodes en werkwijzen zijn hierop afgestemd, waardoor er meer mogelijkheden zijn om rekening te houden met de verschillen in leertempo, leerwijze en talenten.

  We stimuleren leerlingen in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid. We geven leerlingen taken en het vertrouwen om zelf naar een goede oplossing te zoeken.

  Er zijn duidelijke regels en afspraken over het afmaken van de taak, de tijdstippen van zelfstandig werken en het handhaven van de orde. Dit biedt leerlingen een structuur waarbinnen zij zich veilig kunnen ontplooien en leren verantwoordelijkheid te dragen.

  Deskundigheid van leerkrachten is essentieel. De ontwikkeling van leerlingen wordt nauwlettend begeleid en vastgelegd door de leerkrachten.

  Pedagogische visie

  Samenwerken bevordert sociale vorming. Samenwerken moet je leren: leren luisteren naar elkaar, de sterke kanten van elkaar benutten, elkaars hulp vragen en hulp aanvaarden.

  Leerlingen worden gestimuleerd om zich te presenteren en zich goed te uiten.

  De school moet een veilige, gezellige, uitdagende omgeving bieden waardoor leerlingen zich op hun gemak voelen, zelfvertrouwen hebben en nieuwsgierig zijn. Leerlingen die zich op school prettig en veilig voelen, presteren doorgaans in alle opzichten beter. Deze gedachte is in hoge mate bepalend voor ons streven naar een optimaal pedagogisch klimaat.

  De inzet van ouders wordt zeer gewaardeerd. Wij werken actief aan betrokkenheid en inspraak van ouders bij de school.

  Visie op digitale geletterdheid & ICT

  Wij willen dat onze leerlingen digitaal vaardig zijn om in de gedigitaliseerde maatschappij te kunnen meegroeien. In ons onderwijsaanbod zullen digitale vaardigheden geïntegreerd aangeboden worden.

  ICT wordt op onze school ingezet als een middel, een middel om een doel te bereiken in de ontwikkeling van de kinderen. Het werken met een digitaal platform als Snappet biedt mogelijkheid voor adaptief en zelfregulerend onderwijs. Het helpt niet alleen de leerling bij de ontwikkeling, maar ook de leerkracht om inzichten te krijgen in het lesaanbod, het leerkrachthandelen en de onderwijsbehoefte van de leerlingen.

  De medewerkers kunnen ICT ten dienste van hun werkzaamheden inzetten als middel om: lesdoelen te behalen, inzicht te krijgen in de ontwikkeling van kinderen, afspraken te borgen, te communiceren en verslag te leggen naar betrokkenen.

  Om ICT ten volle te kunnen benutten heeft de school een goed functionerend internet en wifi-netwerk in de school en beschikt het over een device voor elk kind vanaf groep 3.

  Visie op burgerschap

  Burgerschap gaat over de basisnormen en -waarden van onze samenleving. De basisschool is de uitgelezen plek om hiermee te oefenen, en daarom hechten wij er veel belang aan om actief aan het burgerschapsonderwijs en de sociale betrokkenheid van de leerlingen te werken. Op school bieden we kinderen de kennis en vaardigheden aan, en stimuleren we hen hun eigen opvattingen te ontwikkelen. Met als uiteindelijke doel om als persoon een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving.